Spring til indhold

Udvikling af Sprog

Ansvarlig: Centerleder, lektor, ph.d. Dorthe Bleses, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU.

Udvikling af sprog er en af de mest synlige, mest vigtige og mest spændende processer i børns opvækst, og det er tæt koblet sammen med børnenes generelle og især kognitive udvikling. Der undersøges bl.a. forskelle i den sproglige udvikling hos udsatte børn og børn med indvandrerbaggrund samt en generel kobling mellem sen sproglig udvikling, læsning og uddannelsesmæssig succes. 

Det er meget forskelligt hvordan børn udvikler deres sprog, og hvornår udviklingen begynder. Det betyder, at børnene starter i skole med forskellige forudsætninger for at lære. Det vil vi forsøge at gøre noget ved.

 

Hvad har vi undersøgt?

For at få mulighed for at hjælpe børnene godt på vej, undersøgte delprojektet sammenhængen mellem børns tidlige sprog og senere uddannelse. På den måde kan forældre  og pædagoger få en bedre forståelse for, hvordan de bedst klæder barnet på til at håndtere sproglige udfordringer i skolen. Samtidig får kommunerne nogle retningslinjer for, hvordan de tidligt kan hjælpe børn med sproglige problemer. Forskerne fra Institut for Sprog og Kommunikation fulgte børnenes sproglige udvikling fra de var 12 måneder. 

Forældrene hjalp undervejs i processen ved at besvare elektroniske spørgeskemaer hver tredje måned indtil 4 års alderen. Derved kunne vi blandt andet undersøge, hvad forældre, pædagoger og øvrige omgivelser ved om børnenes måde at lære sproget på, og hvilken sammenhæng der er mellem barnets sproglige udvikling og barnets fysiske og sociale udvikling. Her kan der for eksempel være tale om børnesygdommes indflydelse på sproget.

Projektet er afsluttet, og vi takker for jeres store indsats, som har givet os en masse brugbare data — hvilket vil gøre os meget klogere på vores børns sproglige udvikling i d
e første leveår!

 

Resultater

På basis af spørgeskemaundersøgelser blev der i delprojektet indsamlet data omkring de deltagende børns ordforråd og grammatik i aldersintervallet 12-46 mdr. Disse data bruges til at udarbejde longitudinelle sprogudviklingsprofiler for hvert barn, som kan analyseres i lyset af baggrundsfaktorer, fx moderens socioøkonomisk status m.m.
Dataene bruges også i kombination med resultater fra andre delprojekter i Odense Børnekohorte, f.eks. til at undersøge, hvordan eksponering for forskellige kemikalier i graviditeten påvirker barnets sproglige udvikling.

Publikationer fra projektet: 

Til projektet var Ph.d. Fabio Trecca tilknyttet.